Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοινώνει τη  πρόσληψη  με σύμβαση μίσθωσης έργου δεκατεσσάρων (14) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για την κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα ''Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@)'' (Ενίσχυση   της   απασχόλησης   και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@).

 • 1 θέση  ΠΕ Οικονομικού ως Υπεύθυνος Λειτουργίας Πολυκέντρου Πατησίων
 • 1 θέση  ΠΕ Μάρκετινγκ / Επικοινωνίας ως Βοηθός Υπευθύνου Λειτουργίας Πολυκέντρου Πατησίων
 • 1 θέση  ΠΕ ως Βοηθός Υπεύθυνος Έργου
 • 1 θέση  ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ως Υπεύθυνος Έργου
 • 1 θέση  ΠΕ Κοινωνικής ή Ψυχολογικής Κατεύθυνσης ως Συντονιστής των στελεχών Υποδοχής /Εξυπηρέτησης
 • 1 θέση  ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή Ψυχολόγων ως Στέλεχος Υποδοχής /Εξυπηρέτησης 1
 • 1 θέση  ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή Κοινωνιολόγων ως στέλεχος Υποδοχής /Εξυπηρέτησης 2
 • 1 θέση  ΔΕ ως Οικονομικός Συντονιστής
 • 1 θέση  ΠΕ Ψυχολόγων ως Ψυχολόγος
 • 1 θέση  ΠΕ Ιατρών ως Ιατρός Καρδιολόγος   [Από υπογραφή της σύμβασης και για 480 ημέρες]
 • 1 θέση  ΠΕ Ιατρών ως Ιατρός Ψυχίατρος
 • 1 θέση  ΠΕ Ιατρών ως Γενικός Ιατρός
 • 1 θέση  ΠΕ Ιατρών ως Μαιευτήρα - Γυναικολόγος
 • 1 θέση  ΠΕ Ιατρών ως Ιατρός Παιδίατρος

Διάρκεια σύμβασης:  Από υπογραφή της σύμβασης έως 30-4-2019.

    Οι   ενδιαφερόμενοι   καλούνται   να   συμπληρώσουν   την   σχετική   αίτηση   για   την   εν  λόγω ανακοίνωση και  να  την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια   αρχή,   στα   γραφεία   της   υπηρεσίας   μας   στην   ακόλουθη   διεύθυνση:  

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου - 2ος Όροφος.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει   από   την   επόμενη ημέρα της   τελευταίας δημοσίευσης   της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη   της  δημοσίευσης   στις  εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...