Στα πλαίσια της αναμενόμενης έναρξης της Πράξης με τίτλο «ΙnfrafrontierGR/Phenotypos, η Ελληνική Ερευνητική  Υποδομή  για  την  Μοριακή  και  Συμπεριφορική  Φαινοτυπική  ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» και κωδικό MIS 5002135 τριετούς  διάρκειας, το Ερευνητικό  Κέντρο  Βιοϊατρικών  Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει σειρά ερευνητικών θέσεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.

Αντικείμενο

    Το InfrafrontierGR είναι  ο  Ελληνικός  Κόμβος  της  Υποδομής  Μεγάλης  Κλίμακας  του ESFRI Ιnfrafrontier, που αποτελεί την Ευρωπαϊκή Υποδομή για τον φαινοτυπικό χαρακτηρισμό και την αρχειοθέτηση  ζωικών  μοντέλων. Το  πρόγραμμα InfrafrontierGR/Phenotypos στοχεύει  στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της υποδομής ως προς την παροχή ολοκληρωμένων, τυποποιημένων υπηρεσιών στη βιοϊατρική έρευνα, για τον στοχευμένο φαινοτυπικό χαρακτηρισμό γονιδιακών μεταλλαγών σε ζωικά  πρότυπα  εκφυλιστικών  ανθρώπινων  νοσημάτων  και συν-νοσηροτήτων υψηλής κοινωνικοοικονομικής σημασίας.  Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία συναφή με την ειδικότητα για την οποία θα υποβάλουν αίτηση.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

infrafrontiergr@fleming.gr

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη:

«Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης ...» (όπως  αυτός  αναφέρεται  στον πίνακα αντιστοίχως). Αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...