Το Ν.Π.Δ.Δ. ''Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη - Παιδεία - Αθλητισμός  Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού'' ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ''Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής'' του Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Ιστιαία, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 1 θέση  ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

''Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ'' ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ (3ος όροφος Κτίριο Γκέσση), υπ? όψιν κ. Βασιλικιώτη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2226351213-14).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...