Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Εύβοιας  ανακοινώνει την πρόσληψη, λόγω της χειμερινής περιόδου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ως κατωτέρω:

  • 3 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • 1 θέση  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

    Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λ. Χαινά 93/Χαλκίδα - ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  27/1/2017 έως και 31/1/2017.    

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...