Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε  (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων, που εδρεύει στην Ξυλοκαμάρα Νεροκούρου του Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα:

  • 5 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΑΗΣ - ΥΗΣ  ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 2 και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Κλάδος ΑΗΣ Χανίων, Τ.Θ. 234, Τ.Κ. 73 100 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ,  απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κυρίας ΜΟΦΟΡΗ Ε. (τηλέφωνο επικοινωνίας : 28210 - 24248).

Υποβολή αιτήσεων από 30.01.2017 έως και 08.02.2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...