Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «ReCRED: From Real  - world Identities to Privacy - preserving and Attribute - based CREDentials for Device - centric Access Control» (Grant   Agreement 653417) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι  01/05/2015 -30/04/2018.

    Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) φυσικά πρόσωπα με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Θέση 1

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Mηχανικός ασφάλειας  με συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας  WP 1, WP 2, WP 3, WP 4, WP 5, WP 6 και WP 8

Διάρκεια απασχόλησης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2017.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων.
 • Πολύ καλή γνώση Μηχανισμών Ασφάλειας Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών.
 • Πολύ καλή γνώση τεχνικών Web και Mobile Application Penetration Testing, τεχνικών αντίστροφης μεταγλώττισης Java  και ανάλυσης native (για την αρχιτεκτονική ARM 32 &64 bits) εκτελέσιμου κώδικα με τη χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα.
 • Γνώση Unix - Based Λειτουργικών Συστημάτων.
 • Άριστη γνώση
 • Μεθοδολογιών Ανάλυσης και Εκτίμησης Κινδύνων.
 • Πιστοποιημένη Γνώση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) κατά ISO 27001:2013.
 • Γνώση Αγγλικών.

Θέση 2

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Μηχανικός λογισμικού και ασφάλειας με συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας WP 1, WP 2, WP 3, WP 4, WP 5, WP 6 και WP 8

Διάρκεια απασχόλησης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως  31/12/2017.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Πολύ καλή γνώση Java και Python.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού συστημάτων SQL.
 •  Πολύ καλή των αρχών του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού.
 •  Καλή γνώση της διαδικασίας Test Driven Development.
 • Καλή γνώση προγραμματισμού σε Λειτουργικό Σύστημα Android.
 • Γνώση Αγγλικών.

    Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την Παρασκευή 10/02/2017 και ώρα 17.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ Ε