Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Λέσβου», στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου  δυναμικού  στην  αγορά  εργασίας,  ενεργός  ένταξη  και  κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου που εδρεύει στο Δήμο Λέσβου, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • 1 θέση  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΛΕΣΒΟΥ,  Αγίας  Ειρήνης  10,  Τ.Κ.  81100,  Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κας Βεργή Αμερισώς (τηλ. επικοινωνίας: 2251027501, εσωτ. 4).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λέσβου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...