Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ''Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'' ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα τριών (193) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα:

  •   31 θέσεις  ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης
  • 105 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
  •   57 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - (40 ώρες απασχόληση εβδομαδιαίως ή 32,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν από της 31-12-2018.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Λεωφόρος  Μεσογείων  154, Τ.Κ.  11527-Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ν. Ερημίτη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2032168).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της τελευταίας  δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων στον οποίο  εδρεύει  η  υπηρεσία,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...