Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς - Γενικό  Νοσοκομείο  Θηβών ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου,  συνολικά  είκοσι  (20)  ατόμων  για  την αντιμετώπιση  απρόβλεπτων και επειγουσών   περιστάσεων   του   Γενικού  Νοσοκομείου   Λιβαδειάς, που εδρεύει στη  Λιβαδειά  του  Νομού  Βοιωτίας,  και συγκεκριμένα:

  • 16 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
  • 4 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΤΙΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30/11/2018 (6ωρη ημερήσια απασχόληση).

    Οι  ενδιαφερόμ­ενοι  καλούνται  να  συ­μπληρώσουν  την  αίτηση  ­με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ­ε άλλο εξουσιοδοτημ­ένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημ­ένη  από δημ­όσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, Τ.Κ. 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ  -  ΒΟΙΩΤΙΑΣ,  απευθύνοντάς  την,  στο  Τμήμα  Προσωπικού  υπόψιν  κας  Φίτσιου Στεργιάνη  (τηλ. επικοινωνίας: 22610-28843).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επό­μενη  η­μέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφη­μερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστη­μα της υπηρεσία ­ και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  δη­μοτικού  καταστήμ­ατος  του  Δήμ­ου  Λεβαδαίων,  στον οποίο  εδρεύει  η  υπηρεσία,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  ­μεταγενέστερη  της δημοσίευσης στις εφη­μερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...