Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο:

«Μελέτη αποτελεσματικότητας της επρινομεκτίνης ενάντια στους κρότωνες των προβάτων σε συνθήκες εκτροφής».

    Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, και ειδικότερα:

Έναν ΒΙΟΛΟΓΟ ΠΕ, με αντικείμενο:

  • Τη συλλογή, ταυτοποίηση και εξέταση για παθογόνα κροτώνων καθώς και την εξέταση βιολογικών δειγμάτων από τα πρόβατα, με τη χρήση ειδικών  μοριακών, ανοσολογικών παρασιτολογικών τεχνικών καθώς και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
  • Tη συμμετοχή στη συγγραφή εκθέσεων και εργασιών καθώς και συμμετοχή σε σχετικές συναντήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Βιολόγου, απόφοιτο ΑΕΙ.
  • Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στην αναγνώριση των κροτώνων των προβάτων.
  • Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση μοριακών τεχνικών (που εφαρμόζονται στην κτηνιατρική παρασιτολογία).
  • Προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

Η εν λόγω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως  19-05-2017.

    Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση  για  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου, κατ' άρθρο  681  ΑΚ, μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12 πμ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθ. 151/30-01-2017 Πρόσκληση  εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος».  Η  πρόταση  υποβάλλεται    στα  γραφεία  του  Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών της  Γενικής  Διεύθυνσης Αγροτικής  Έρευνας,  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, στη  Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...