Το Γενικό Νοσοκομείο ''ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ'' ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Χίου ''ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ'', που εδρεύει στη Χίο του Νομού Χίου, και συγκεκριμένα:

  • 8 θέσεις  ΔΕ Φυλάκων
  • 3 θέσεις  ΔΕ Μαγείρων
  • 4 θέσεις  ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • 17 θέσεις  ΥΕ Καθαριστών/τριών

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Χίου ''ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ'', Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ.  82 100 ΧΙΟΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Χριστάκη Αργυρώς ή Πύρρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50108 και 22713 50254).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της  παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Χίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...