Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης ''ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ'' στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο Νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 1 θέση  ΠΕ Κοινωνιολόγων
  • 1 θέση  ΠΕ Ψυχολόγων
  • 1 θέση  ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας
  • 1 θέση  ΤΕ Λογιστών
  • 1 θέση  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Διαμεσολαβητών

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα έτος (1) από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 851 31, ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κυρίου Ευστράτιου Καριοφύλλη (τηλ. επικοινωνίας: 2241361214).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρόδου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...