Το N.Π.Δ.Δ.  «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου,  συνολικά  δέκα  (10)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών αναγκών για τη χειμερινή περίοδο του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικού Χιονοδρομικού  Κέντρου  Σελίου»,  που  εδρεύει  στη  ΒΕΡΟΙΑ,  και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ [ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ  ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)]
  • 2 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ)
  • 3 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
  • 3 θέσεις  ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μητροπόλεως  20Α  (νέα  αρίθμηση  24)  Γραφεία  Διοίκησης  του  Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου Τ.Κ. 59100 ΒΕΡΟΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2331026237), υπόψη κ. ΤΖΕΛΕΠΗ.

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  του  δημοτικού  καταστήματος  του  δήμου  στον  οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...