Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ''Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'' ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου για το έργο «Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε θέματα  που απασχολούν καθημερινά τους ηλικιωμένους και υποστήριξη συνταγογράφησης για χρόνιες παθήσεις», για το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας Τρίτης Ηλικίας και Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (για τις δομές των Κ.Α.Π.Η.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Ειδικού Παθολόγου και ελλείψει Γενικής Ιατρικής ή  Καρδιολόγου ή Πνευμονολόγου ή Ουρολόγου ή Γαστρεντερολόγου ή Ορθοπεδικού)

Διάρκεια σύμβασης:  1 έτος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με συνημμένα :

  • Αίτηση.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
  • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Αντίγραφο πτυχίου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, στο οποίο απαραίτητα να αναφέρεται η ειδικότητα και η ημερομηνία κτήσης της.
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

    Η αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.  ''Κοινωνική  Πολιτική  και  Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'', Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468, εσωτ. 17).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...