Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ''ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ'' ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου   ή   σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών,  τεσσάρων ατόμων  για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων   που   διεξάγονται   στο   πλαίσιο   αυτής.   Συγκεκριμένα,   η   πρόσληψη   αφορά:

  • 1  Στέλεχος - Δημόσιες Σχέσεις και Γραμματειακή Υποστήριξη
  • 1  Στέλεχος - Διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών
  • 1  Στέλεχος - Διοργάνωση Φεστιβάλ Μετάφρασης
  • 1  Στέλεχος Δημοσιότητας, Προβολής και Επικοινωνίας

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κλπ.), στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 15452, Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα), καθημερινά από  Δευτέρα   έως   και   Παρασκευή   και   ώρες   10.00-14.00. 

    Η   προθεσμία   υποβολής   αίτησης   μαζί   με   τα   αιτούμενα   δικαιολογητικά   (στα   γραφεία   του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14.00.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...