Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ανακοινώνει  την  πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου  συνολικά  οκτώ  (8)  ατόμων  για  την  κάλυψη  απρόβλεπτων  και  επειγουσών  περιστάσεων για  τις  ανάγκες  εστίασης  και  σίτισης  του Πανεπιστημιακού  Γενικού  Νοσοκομείου  Ηρακλείου,  και  συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΔΕ Μαγείρων
  • 5 θέσεις  ΥΕ Τραπεζοκόμων

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 24 μήνες.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση: 

ΠαΓΝΗ  απευθύνοντάς  την στο  Τμήμα  Διαχείρισης Ανθρώπινου  Δυναμικού  υπόψιν  κ.  Μ.  Νύκταρη  και  Μ.  Σταρά  (τηλ.  επικοινωνίας: 2810392079 και 2810542067).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες,  Η  ανωτέρω  προθεσμία  λήγει  με  την  παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα,  δηλαδή από 13/02/2017 μέχρι και 22/02/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...