Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ''Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ'' ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα έξι (76) ατόμων νια την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. ''Γ. Παπανικολάου'', που εδρεύει στην Εξοχή του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα:

  • 46 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
  • 30 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (με 4ωρη  απασχόληση)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 18 μήνες.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Θ. ''Γ. Παπανικολάου'' Εξοχή, Τ.Κ. 570 10, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Χώματά Αναστασίας και κας Κωνσταντινίδου Αλεξάνδρας, (τηλ. επικοινωνίας: 2313-307160, 2313-307138).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...