Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων  - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)  ατόμου για  την  υλοποίηση της  Πράξης  «ΚΕΝΤΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΚΡΗΤΗ  2014 -2020» - ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ», στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Πολιτισμού  και  Περιβάλλοντος  Δήμου Χανίων ?Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ» που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΤΕ Νοσηλευτών/ τριών

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Κοινωφελής  Επιχείρηση  Πολιτισμού  και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ,  Ακτή  Ενώσεως  και  Πλατεία  Κατεχάκη,  Τ.Κ.  73132,  Χανιά,  υπόψη  κας Βερναδάκη Θεανούς (τηλ. επικοινωνίας: 2821034200).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χανίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...