Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου, συνολικά  σαράντα τεσσάρων  (44) ατόμων, για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα   του  Ν. Κέρκυρας, και  συγκεκριμένα:

  •  3 θέσεις  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟMΩΝ
  • 41 θέσεις  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΣΤΡΙΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης  και όχι πέραν της 31/12/2018(8ωρης ημερήσιας απασχόλησης).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην   ακόλουθη   διεύθυνση: 

ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κοντόκαλι ΤΚ.49100  Κέρκυρα, απευθύνοντάς   την  στο  Τμήμα   Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Μάνδυλα Μαγδαληνής (τηλ. επικοινωνίας: 2661360453).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου   ΚΕΡΚΥΡΑΣ, στον   οποίο   αυτό   εδρεύει,   εφόσον   η   ανάρτηση   είναι   τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...