Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
  • 4 θέσεις  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ, ΥΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.2  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β' , Τ.Κ. 22200 -  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, υπόψη κας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας, ή κας ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Γιαννούλας ή κας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας 27910-25158-9, εσωτ. 31129, 31110).

Υποβολή Αιτήσεων από 10.02.2017 έως και 20.02.2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...