Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ''ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ'' ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν. Βόλου ''Αχιλλοπούλειο'', που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας,  και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 2 θέσεις  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
  • 2 θέσεις  ΥΕ  ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12)μήνες.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη   διεύθυνση:  

Γενικό   Νοσοκομείο   Βόλου   ''Αχιλλοπούλειο'',   Πολυμέρη 134, Τ.Κ 38222 Διεύθυνση   Διοικητικού  - Οικονομικού,   Τμήμα   Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Σταματίας Συτζάκη (τηλ. επικοινωνίας: 24213-51224).

    Η   προθεσμία   υποβολής   των   αιτήσεων   είναι   δέκα   (10)   ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει από  την  επόμενη  ημέρα  της τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Βόλου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...