Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός  (1) ατόμου,  για την υλοποίηση της Πράξης ''Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας  - Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης'' του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Κρήτη  2014-2020'', ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  5  ''Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη''  - ΤΙΤΛΟΣ:  ''Δράση  9.iv.1.: Υποστήριξη Γυναικών θυμάτων βίας  (Ξενώνες - Συμβουλευτικά Κέντρα) <<Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας   - Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο>>'' στο Δήμο Ρεθύμνης,  που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, έως τη λήξη του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ,  Λεωφ.  Κουντουριώτου 80, Τ.Κ.  74132 ΡΕΘΥΜΝΟ, απευθύνοντάς την στο  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ' όψιν κυρίας Μπάκα και κας Παλιάτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 28313 41361 και 28313 41352). 

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο « Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» Δήμου Ρεθύμνης και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...