Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ''ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ'' (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ''Γρηγόρης Λαμπράκης'', που εδρεύει στην Αργυρούπολη, με  αντικείμενο  την  εκτέλεση  του  έργου:  ''Κάλυψη  αναγκών  του Οργανισμού'' συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

1 θέση  ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4  και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ''Γρηγόρης  Λαμπράκης'',  Τριπόλεως  6  &  Λ.  Κύπρου  (Δημοτικό Κολυμβητήριο),   υπόψιν   κας   Καρατζά   Τατιάνας   (τηλ.   επικοινωνίας:   2109600639 - 2109624042).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα  παραρτήματα  αυτής  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  δημοτικού  καταστήματος  του δήμου  Ελληνικού  -  Αργυρούπολης στον  οποίο  εδρεύει  η  υπηρεσία,  εφόσον  η  ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...