Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του  Γενικού  Νοσοκομείου  Κορίνθου,  που  εδρεύει  στην  Κόρινθο, (Λεωφόρος  Αθηνών  53),  του  Νομού  Κορινθίας, και  συγκεκριμένα:

11 θέσεις  ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (5/νθήμερη -8/ωρη απασχόληση).

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να  την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην   ακόλουθη   διεύθυνση:

Λεωφόρος  Αθηνών -53, ΤΚ.: 20131 - Κόρινθος , απευθύνοντάς  την  στο Τμήμα Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Λάμπρου Γεωργίας ή κας Γιαλούρη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 27413 - 61806 - 805).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες  ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και  στο  χώρο  ανακοινώσεων του  δημοτικού καταστήματος  του  Δήμου  Κορινθίων,  στον οποίο   εδρεύει   η   υπηρεσία,   εφόσον   η   ανάρτηση   είναι   τυχόν μεταγενέστερη   της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ..