Η Αντιδήμαρχος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών τουΔήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο, και συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 06-09-2017.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 • Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της  8μηνης απασχόλησης.
 • Βασικός τίτλος σπουδών.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοση για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας.
 • Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων,  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ.
 • Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων,  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ.
 • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ.
 • Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος,  προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.
 • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπως ακριβώς ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ   «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  του παρόντος Παραρτήματος και στην οικεία Ανακοίνωση.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ,  στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΣΚΟΠΕΛΟΣ Ν.  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  37003  απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν Γκίκα Βασιλικής  &  Γούλα Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας:  2424350131-103).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε  (5) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στοΔημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου,    στη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης,  στην Τοπική Κοινότητα Κλήματος,  στοΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα τουΔήμου  www.skopelos.gov.gr 

 

Δείτε την ανακοίνωση