Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων   -  Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων, Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης   (μελιταίος πυρετός) έτους  2017, και συγκεκριμένα:

2 θέσεις  Π.Ε. Κτηνιάτρων

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δ/νση Διοίκησης και Εποπτευομένων Φορέων  -  Αχαρνών  2 -7ος όροφος Γραφείο 706, Τ.Κ. 10176 -  ΑΘΗΝΑ,  απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κ.  Νέστορα Ψαρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 -2124435). 

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αχαρνών  2   -  ΑΘΗΝΑ) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του  Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...