Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοινώνει την πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τη  σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο τη συμμετοχή σε επικοινωνιακές  δράσεις  &  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  στο  πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων.

Συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ στον τομέα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή των Διεθνών/Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διάρκεια σύμβασης:  6 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 21η Φεβρουαρίου 2017 τα ακόλουθα:

  • Αίτηση, συμπληρωμένη  με  τα  στοιχεία  του  υποψηφίου και  τον  κωδικό  της  θέσης για την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και διαθέτει τα απαιτούμενα  προσόντα.
  • Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο  8  του  Ν.1599/1986),  υπογεγραμμένη  από  τον  υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:

η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος.

η χρονική διαθεσιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης

για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι 01.03.2017, ήη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα Europass σε μορφή αρχείου Open Document Text (.odt) ή .doc/.docx.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται κατά προτίμηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ekt.gr/tenders

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...