Από το Δήμο Παλαμά ανακοινώνεται ότι θα προσληφθεί , εργατικό  προσωπικό  για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ ? άτομο για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών ως κάτωθι:

20 θέσεις  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον.
  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και  να μην υπερβαίνουν το 65ο.

    Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  υποβάλλουν την αίτηση και  τα  δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου ? Προσωπικού του Δήμου Παλαμά (Δ/νση: Β. Παπακυρίτση 4, 1ος όροφος  Δημοτικού  Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2444350123) εντός προθεσμίας οκτώ (08) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων  το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από Παρασκευή 10.02.2017 έως και Παρασκευή 17.02.2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...