Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με είκοσι  (20) Διερμηνείς - Μεταφραστές για τις  γλώσσες  και    διαλέκτους  Αραβική,  Φαρσί,  Παστού - Νταρί,  Μπενγκάλι,  Χιντί, Ουρντού, Παντζαμπί, Σοράνι, Κουρδικά και Γεωργιανά, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έργο  των  Διερμηνέων  - Μεταφραστών  είναι  η  ενίσχυση  των  Υπηρεσιών  της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την υλοποίηση διαδικασιών σχετικών με την αναγκαστική επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών.

Το ανωτέρω έργο θα ολοκληρωθεί εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή των  σχετικών συμβάσεων.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος Σχολών της αλλοδαπής.
  • Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους στην διερμηνεία -μετάφραση μιας εκ των γλωσσών και διαλέκτων: Αραβική, Φαρσί, Παστού -Νταρί, Μπενγκάλι, Χιντί, Ουρντού, Παντζαμπί,  Σοράνι, Κουρδικά και Γεωργιανά, αποκτώμενη στις παρακάτω δομές και Υπηρεσίες:

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης αλλοδαπών Ελληνικής Αστυνομίας.

Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης?Κ.Υ.Τ., κινητές μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής αιτούντων Διεθνή Προστασία, Ανοικτές δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών).

Υπηρεσίες Ασύλου.

Αρχή Προσφυγών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο/Η υποψήφιος/α με την αίτησή του/της, πρέπει να υποβάλει:

  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής  προσωρινής  βεβαίωσης  της  αρμόδιας  αρχής ή των  κρίσιμων  σελίδων  του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού  βιβλιαρίου  υγείας  όλων  των  ασφαλιστικών  φορέων.  Αν  από  αυτά  δεν προκύπτει  η  ημερομηνία  γεννήσεως  πρέπει  να  προσκομισθεί  και  πιστοποιητικό γεννήσεως.
  • Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο είναι υποχρεωτική η αναγραφή  της προσωπικής   ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail). Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του/της, σε πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος.
  • Τίτλο Σπουδών.
  • Πιστοποιητικά  εξειδικευμένης εμπειρίας (όπου απαιτείται).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται  να  υποβάλουν την  επισυναπτόμενη  στην  παρούσα ανακοίνωση αίτηση ?υπέυθυνη δήλωση, μόνο ταχυδρομ