Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνεται η πρόσληψη  εξειδικευμένου  επιστημονικού  προσωπικού  και  λοιπών  ειδικοτήτων  ,  με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  για  την  υλοποίηση  του ερευνητικού προγράμματος ''HORIZON 2020'',  για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου:

  • 1 θέση  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
  • 1 θέση  ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου και ελλείψει αυτών  ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Ομάδα Α')
  • 1 θέση  ΤΕ Λογιστικού με εξειδίκευση στην οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την υποβάλουν  με  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά  με συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:

 Ξανθουδίδου  &  Χατζηδάκη  1,  Τ.Κ. 71202,  Ηράκλειο,  υπόψη  κ.κ. Αλίκης  Γαλάνη  ή  Δέσποινας  Μπουμπάκη  (τηλ.  επικοινωνίας:  2810  279241), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)  και  του  ΥΠ.ΠΟ.Α.  (http://www.yppo.gr)  και  της ανάρτησης  της  ανακοίνωσης  στον  πίνακα  ανακοινώσεων της  Υπηρεσίας  (από 10/2/2017 έως 24/2/2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...