Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εξήντα (60) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα:

 • 1 θέση  ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος  -  Π.Ε. Θεσσαλονίκης
 • 1 θέση  ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος  -  Π.Ε. Πέλλας
 • 2 θέσεις  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  -  Π.Ε. Θεσσαλονίκης
 • 2 θέσεις  ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  -  Π.Ε. Θεσσαλονίκης
 • 1 θέση  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μπολτόζες -Φορτωτές)  -  Π.Ε. Θεσσαλονίκης
 • 3 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μπολτόζες -Φορτωτές)  -   Π.Ε. Πέλλας
 • 1 θέση  ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών  -  Π.Ε. Πέλλας
 • 1 θέση  ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων  -  Π.Ε. Θεσσαλονίκης
 • 2 θέσεις  ΔΕ Ζυγιστών  -  Π.Ε. Θεσσαλονίκης
 • 2 θέσεις  ΔΕ Ζυγιστών  -  Π.Ε. Πέλλας
 • 1 θέση  ΔΕ Ζυγιστών  -  Π.Ε. Πιερίας
 • 29 θέσεις  ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ΄) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  -  Π.Ε. Θεσσαλονίκης
 • 2 θέσεις  ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ΄) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  -   Π.Ε. Σερρών
 • 7 θέσεις  ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας  -  Π.Ε. Θεσσαλονίκης
 • 1 θέση  ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας  -  Π.Ε. Πέλλας
 • 2 θέσεις  ΥΕ Εργατών-τριών  -  Π.Ε. Πέλλας
 • 2 θέσεις  ΥΕ Εργατών-τριών  -  Π.Ε. Σερρών

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...