Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο του Νομού Ρεθύμνης, και συγκεκριμένα:

  •     4 θέσεις  ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ  -  ΡΕΘΥΜΝΟ
  •     11 θέσεις  ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ  -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  •     1 θέση  ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ  -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως την 31-12-2018.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

    Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τ.Κ.  741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ,  απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Β - Προσωπικού,  υπόψη κας Δέσποινας Καραγιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 28310 77924).

    Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ.  700 13  ΗΡΑΚΛΕΙΟ, απευθύνοντάς την στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Β - Προσωπικού, υπόψη κας Δήμητρας Κοντού (τηλ. επικοινωνίας: 2810 393440).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Υπηρεσίας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Ρεθύμνης και Ηρακλείου στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...