Ο Δήμαρχος Κηφισιάς ανακοινώνει την   πρόσληψη   προσωπικού   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου χρόνου,   συνολικού   αριθμού   επτά   (7)   ατόμων,   για   την   ενίσχυση   της   πολιτικής προστασίας   (αντιμετώπιση   επειγουσών   και   σοβαρών   αναγκών)   ,   για   τις   εξής   κατά αριθμό   ατόμων   ειδικότητες:

  • 3 θέσεις  ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
  • 4 θέσεις  ΔΕ Δενδροκηπουρών

Διάρκεια σύμβασης:  2 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού   Κώδικα   (ποινική   καταδίκη,   υποδικία,   στερητική   ή   επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

    Οι   ενδιαφερόμενοι   μπορούν   να   υποβάλουν   αίτηση   στο   Τμήμα   Πρωτοκόλλου   του   Δήμου (Διονύσου   και   Μυρσίνης   -   ισόγειο)   προσκομίζοντας   και   τα   απαραίτητα   δικαιολογητικά πρόσληψης   ,   εντός   προθεσμίας   10   ημερών,   που   αρχίζει   από   την   επομένη   ημέρα   της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου ( δηλ. από  14-2-2017 μέχρι και 23-2-2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...