ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΟΧΝΗΣ ΛΗΜΝΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ  ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

    Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνεται η πρόσληψη  επιστημονικού  προσωπικού με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα μέχρι 31-3-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

1 θέση  ΠΕ Τοπογράφος - Μηχανικός (με εξειδίκευση στην Γεωπληροφορική)

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την υποβάλουν  με  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Σαπφούς 22, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 - Λέσβος, υπόψη κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087), εντός προθεσμίας πέντε (5)  εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης  στο  διαδικτυακό  κόμβο  (ιστοσελίδα)  της  εφαρμογής  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 15/2/2017 έως Τρίτη 21/2/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...