Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει και προκηρύσσει  πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  για  την  υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, μίας (1) θέσης Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την «Οικονομοτεχνική και Λογιστική παρακολούθηση των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».

Χρονική περίοδος: Δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης.

Τυπικά και απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους είναι:

  • Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) συναφούς αντικειμένου ελληνικού ΑΕΙ ή  αναγνωρισμένο  από  αντίστοιχο  Πανεπιστήμιο  του  εξωτερικού  (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ).
  • Άδεια λογιστή Α' κατηγορίας
  • Επαγγελματική  εμπειρία  τουλάχιστον  3  ετών  στη διεκπεραίωση  και παρακολούθηση υποχρεώσεων λογιστηρίου γραμματειών Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας ΑΕΙ.
  • Επαγγελματική  εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εμπορικές  εφαρμογές παρακολούθησης λογιστικών στοιχείων και τήρησης διπλογραφικών βιβλίων σε μηχανογραφημένη εφαρμογή
  • Καλή γνώση ξένης γλώσσας.
  • Καλή γνώση και χρήση βασικών προγραμμάτων Η/Υ.

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14.00, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε)

Κοίλα Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 2461068282 ή 2461068278

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...