Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του υποέργου «Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και Εργασιών» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από διασταύρωση Ζέφυρου έως δεξαμενές Καναλίου», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου ως εξής:

  • 1 θέση  ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 2 θέσεις  ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες  

    Όσοι  επιθυμούν  να  προσληφθούν,  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 48100 Πρέβεζα (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890) εντός προθεσμίας  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών    που  αρχίζει  από  την  επομένη  της  καταχώρισης  στο διαδικτυακό  κόμβο  (ιστοσελίδα)  της  εφαρμογής  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (http://diavgeia.gov.gr)  και  της ανάρτησης  της  ανακοίνωσης  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Υπηρεσίας  πό 17/02/2017 έως 23/02/2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...