Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Τεχνολογίας Σύντηξης/EUROfusion-Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium»   (Ε-10687)  -  Grant Agreement No 633053, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία θέση (1) εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Ο/Η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό ανιχνευτή για τις ανάγκες μετρήσεων σε πεδία νετρονίων σύντηξης.

Απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Μηχανικού.
  • Πειραματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνυόμενη).

    Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-254 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με:

Το  Δρ  Ίωνα - Ευάγγελο Σταματελάτο  στο τηλέφωνο: 210-6503718 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ion@ipta.demokritos.gr .

Επίσης, πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της θέσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://ipta.demokritos.gr/ftg/  .

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...