Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι  δυο (22) ατόμων για  την αντιμετώπιση απρόβλεπτων  και  επειγουσών  περιστάσεων του  Γ.Ν.Θ.  «Γ. Παπανικολάου»,   που   εδρεύει   στην   Εξοχή, και   Γ.Ν.Θ.   «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» με έδρα τη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά, και συγκεκριμένα:

  • 13 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης - Οργανική Μονάδα Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
  • 9 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης - Οργανική Μονάδα ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και  για 18 μήνες.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Λαγκαδά  196,  Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ.  564  30,  Τμήμα Προσωπικού,  υπόψη κας  Σιμητοπούλου  Μαρίας και κας  Τσιτουρίδου  Μαρίας, (τηλ. επικοινωνίας: 2313324368, 2313324367). 

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο  κατάστημα της  οργανικής μονάδας  Γ.Ν.Θ.  «Γ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  και  της  οργανικής  μονάδας  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων των  δημοτικών καταστημάτων του δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη και του δήμου Παύλου Μελά, εφόσον η ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...