Η  Δημόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού  Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ανά την επικράτεια), που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32), και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ) - ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ  Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ
  • 1 θέση  ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ (ΛΟΙΠΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) - ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ  Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ
  • 1 θέση  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ) - ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.2 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 10681-Αθήνα, απευθύνοντάς την υπόψη κας Χατζητόλια Αικατερίνης, τηλ. επικοινωνίας : 210-3895514.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 24.2.2017 ημέρα Παρασκευή έως και 6.3.2017 ημέρα Δευτέρα.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...