Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Γέφυρα Δήμου Χαλκηδόνος, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  -  Δήμος Χαλκηδόνος
  • 1 θέση  ΠΕ Ψυχολόγων  -  Δήμος Χαλκηδόνος
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  -  Δήμος Δέλτα
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημόνων  -  Δήμος Δέλτα
  • 2 θέση   ΠΕ Ψυχολόγων  -  Δήμος Δέλτα
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών Επιστημών  -  Δήμος Δέλτα
  • 1 θέση  ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών  -  Δήμος Δέλτα
  • 1 θέση  ΥΕ Διαμεσολαβητών  -  Δήμος Δέλτα

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος, Τ.Κ. 57011, απευθύνοντάς την υπ' όψιν κυρίας Γιαμαλή Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 2310715971 & 2310715241).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Χαλκηδόνος και Δέλτα, στους οποίους εδρεύουν οι προς στελέχωση Δομές, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...