Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας  Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων, και συγκεκριμένα:

  • 20 θέσεις  ΔΕ Οδηγών / Μηχανοδηγών / Χειριστών  -  Αττική
  • 24 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων  /  Υπογείων Δικτύων  -  Αττική
  • 3 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων  /  Υπογείων Δικτύων  -  Αίγινα
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων  /  Υπογείων Δικτύων  -  Σαλαμίνα
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων  /  Υπογείων Δικτύων  -  Άνδρος (Ν. Κυκλάδων)
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων  /  Υπογείων Δικτύων  -  Τήνος (Ν. Κυκλάδων)
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων  /  Υπογείων Δικτύων  -  Κέα (Ν. Κυκλάδων)
  • 4 θέσεις  ΔΕ Σχεδιαστών  -  Αττική

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αριστείδου 5-7, Τ.Κ. 105 59 - ΑΘΗΝΑ, υπόψη κυρίας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και κυρίας ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΑΙΚ. (τηλ. επικοινωνίας: 210- 3287398 και 210-3287396).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 22/2/2017 έως και 3/3/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...