Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ''ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ'' ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ''ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ'', που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη του Νομού Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα:

  • 12 θέσεις  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
  • 5 θέσεις  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 12 μήνες.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ''ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ'', Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55 134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη της Προϊσταμένης κας Γεωργιάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 304420).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Καλαμαριάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...