Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης  -  Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Δήμου  Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ανακοινώνει  την πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   ΤΗΣ   ΠΡΑΞΗΣ   ''ΣΥΝΕΧΙΣΗ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   Κ.Δ.Η.Φ.   Α.ΜΕ.Α. ΒΟΛΟΥ''»,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΘΕΣΣΑΛΙΑ  2014  - 2020»    -    ΑΞΟΝΑΣ   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ    2α    «ΑΝΑΠΤΥΞΗ    ΚΑΙ    ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»,   στην   Κοινωφελή   Επιχείρηση  Κοινωνικής   Προστασίας   και  Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)  που  εδρεύει  στο  Δήμο  Βόλου,  και  συγκεκριμένα:

1 θέση  ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ - 5 ΗΜΕΡΕΣ)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής  Επιχείρηση  Κοινωνικής  Προστασίας  και Αλληλεγγύης  -  Δημοτικό  Ινστιτούτο  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Δήμου  Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.),  Προύσσης  22-26,  Τ.Κ.  38446,  Νέα  Ιωνία  Βόλου,  απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κας Λευκαδίτου (τηλ. επικοινωνίας: 2421063374).

    Η  προθεσμία   υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...