Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων - ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την υλοποίηση της πράξης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων - ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ που εδρεύει στα Φάρσαλα για τη λειτουργία της δομής ΚΔΑΠ1 που στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, Τέρμα Βόλου.

1 θέση  ΔΕ Δάσκαλος / α Μουσικής Ανωτέρων Θεωρητικών

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως  31-08-2017.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Αρμονίας,  Αντίστοιξης και Φυγής  (φούγγα) από αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα.
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα και αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ικανότητα .

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αχιλλέως 6, Τ.Κ.  40  300 Φάρσαλα, τηλ.  24910-25060,  24910-25070.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 25.02.2017 ημέρα Σάββατο έως και 06.03.2017 ημέρα Δευτέρα, τις ώρες 09:00 πμ έως 14:00 μμ.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ...