Ο Αντιδήμαρχος  Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα πέντε (45) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 613/2016 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 15-04-2017 έως 14-10-2017.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

  • Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
  • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο.
  • Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης  (Γραφείο 9-1ος όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  • Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), αρχίζει την Τετάρτη 01-03-2017 και λήγει την Παρασκευή 10-03-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...