ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση πέντε θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή σε άλλο σχετικό αντικείμενο.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α?39), όπως ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

    Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για πρόσληψη στις προκηρυσσόμενες θέσεις, υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στην διεύθυνση hirings_soe@minfin.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
  • Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης των γενικών προσόντων διορισμού και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 9 του ν. 3528/2007 (Α?26), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, στις 6 μ.μ.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ...