Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με   χαρτογραφικά   στοιχεία   (ορθοφωτοχάρτες,   διανύσματα,   κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην   Κεντρική   Υπηρεσία   και   τις   Περιφερειακές  Διευθύνσεις   Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ, και συγκεκριμένα:

 • 6 θέσεις  ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  -  Αθήνα
 • 10 θέσεις  ΠΕ Γεωπόνοι  -  Αθήνα
 • 6 θέσεις  ΠΕ Δασολόγοι  -  Αθήνα
 • 8 θέσεις  ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας)  -  Αθήνα
 • 4 θέσεις  ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας  -  Αθήνα
 • 2 θέσεις  ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  -  Θεσσαλονίκη
 • 2 θέσεις  ΠΕ Γεωπόνοι  -  Θεσσαλονίκη
 • 2 θέσεις  ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας)  -  Θεσσαλονίκη
 • 2 θέσεις  ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  -  Λάρισα
 • 3 θέσεις  ΠΕ Γεωπόνοι  -  Λάρισα
 • 1 θέση  ΠΕ Δασολόγοι  -  Λάρισα
 • 2 θέσεις  ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας)  -  Λάρισα
 • 2 θέσεις  ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας  -  Λάρισα

Διάρκεια σύμβασης:  8  μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,  είτε  αυτοπροσώπως, στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου προκηρύσσονται θέσεις: 

Κεντρική   Υπηρεσία (Δομοκού 5-Αθήνα, υπόψη κ. Καρούσου Ελπίδας, Ζηλάκου Μαριέττας), ΠΔ Μακεδονίας-Θράκης  (Γιαννιτσών 31-Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Κόγια Αργύρη), ΠΔ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Καστοριάς 2α & Φαρσάλων-Λάρισα, υπόψη κ. Σουλτούκη Νικόλαο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην   ακόλουθη   διεύθυνση:  

ΟΠΕΚΕΠΕ,  Δ/νση  Διοικητικής  & Οικονομικής Υποστήριξης,  Δομοκού   5,  Τ.Κ.  10445   -   Αθήνα, απευθύνοντάς   την  στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού.

    Η   προθεσμία   υποβολής   των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων, Αθηναίων,Λαρισαίων και Θεσσαλονίκης, όπου εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση