Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο  Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

2 θέσεις  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  -  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

3 θέσεις  ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΙΔΑΧ)  -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

1 θέση  ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΙΔΑΧ)  -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

1 θέση  ΠΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΔ. ΦΥΣΙΚΩΝ)  -  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

1 θέση  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΙΔΑΧ)  -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

1 θέση  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  -  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ (E.A.A.)

1 θέση  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)  -  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ (E.A.A.)

1 θέση  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΔΑΧ)  -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2 θέσεις  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ)  -  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

3 θέσεις  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΙΔΑΧ)  -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

1 θέση  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΙΔΑΧ)  -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2 θέσεις  ΤΕ 4 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ)  -  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

3 θέσεις  ΤΕ 4 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ)  -  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

3 θέσεις  ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΙΔΑΧ)  -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

10 θέσεις  ΔΕ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΙ (ΙΔΑΧ)  -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

12 θέσεις  ΔΕ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ (ΙΔΑΧ)  -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

1 θέση  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  -  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

Δείτε το αρχείο εδώ...