Ο Πρόεδρος  του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσα ανακοινώνει την  πρόσληψη  προσωπικού,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων, που εδρεύει στην Καρδίτσα, και συγκεκριμένα:

 • 1 θέση  ΔΕ 30 Υδραυλικών
 • 1 θέση  ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων
 • 2 θέσεις  ΔΕ 30 Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνιτών)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ). 
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών. 
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 
 • Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν   απαλλαγεί   νομίμως   από   αυτές   (Προσκόμιση   πιστοποιητικού   στρατολογικής Κατάστασης).
 • Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν. 1599/1986  ότι  πληρούν  τα  γενικά  προσόντα  διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
 •  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκάμηνου (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

    Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  την  αίτηση και  τα  δικαιολογητικά  στα  γραφεία της  υπηρεσίας  του  Συνδέσμου  (Δ/νση  Μεγ.  Αλεξάνδρου 34,  2ος όροφος  Καρδίτσα  τηλ. επικοινωνίας:   24410-21351),   εντός   προθεσμίας   δέκα   (10)   ημερών   (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ήτοι από Παρασκευή 03.03.2017 έως και Δευτέρα 13.03.2017.   

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...