Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «SUITS» - Υποστήριξη Αστικού Ολοκληρωμένου κυκλοφοριακού συστήματος = Εργαλεία, στο πλαίσιο του Άξονα Mobility for Growth της κοινοτικής πρωτοβουλίας HORIZON 2020, που εδρεύει στην Καλαμαριά, συνολικής διάρκειας έως 48 μήνες. Σκοπός του έργου είναι να βελτιώσει την ικανότητα των δημοτικών αρχών σε μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις, στην ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων, ολοκληρωμένων και προσιτών στρατηγικών αστικής κινητικότητας, πολιτικών, τεχνολογιών, πρακτικών διαδικασιών, εργαλείων, μέτρων και ευφυών συστημάτων μεταφοράς που λαμβάνουν υπόψη την ολοκληρωμένη αλυσίδα μετακίνησης των πολιτών και των εμπορευμάτων.

1 θέση  ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και ή Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης μονοετούς κατ? ελάχιστο διάρκειας με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαχείριση των συστημάτων μεταφορών.
  • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα 55132, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη απευθύνοντάς την υπόψη κας Μαυρομμάτη Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2313-314241).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες<